ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ. Η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών γίνεται με αυτόνομους πετρελαϊκούς σταθμούς χαμηλής απόδοσης, οι οποίοι έχουν μέσο κόστος παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου του 2017, 336,96 ευρώ τη μεγαβατώρα, τιμή περίπου 7 φορές μεγαλύτερη από το αντίστοιχο κόστος παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα.

Πέραν της ενεργειακής διασύνδεσης νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προωθούνται και λύσεις για την αυτόνομη ηλεκτροδότηση των νησιών με τη χρήση υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμου.

Έχοντας υπόψη ότι:

  • έως το 2020, η ΔΕΗ θα πρέπει να αποσύρει τις πετρελαϊκές μονάδες χαμηλής απόδοσης,
  • η Ελλάδα έχει ως μνημονιακή υποχρέωση να προχωρήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, είτε μέσω ενεργειακών διασυνδέσεων, είτε με την υιοθέτηση αυτόνομων λύσεων με ΑΠΕ ή LNG,

ερωτάται η Επιτροπή:

–             Θα μπορούσαν τα έργα των ενεργειακών διασυνδέσεων να ενταχθούν προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility ή/και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

–             Θα  μπορούσε να συσταθεί επενδυτική πλατφόρμα ομοειδών έργων για τα έργα αυτόνομης ηλεκτροδότησης των νησιών, η οποία να χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ ΚΡΕΤΣΟΥ

Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για τέσσερα νησιά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορεί να συνεισφέρει σε ανάλογα έργα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και η μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και οι λύσεις LNG  μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)  υπό τον όρο ότι επιλέγονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 347/2013  και, κατ’ επέκταση, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» επικεντρώνεται στη στήριξη και τη διευκόλυνση έργων ύψιστης σπουδαιότητας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μέσω της χορήγησης επιχορηγήσεων για μελέτες και/ή έργα.

 

2. O συνδυασμός του ΕΤΣΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι δυνατός, σε επίπεδο έργου και χρηματοδοτικών μέσων, και μέσω επενδυτικών πλατφορμών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας της «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ», δρομολόγησε έναν στοχοθετημένο προβληματισμό με θέμα τα ανεξάρτητα συστήματα στα νησιά για την παροχή έξυπνης ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.