Περιβαλλοντική καταστροφή στη Λίμνη Κορώνεια

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται εικόνες περιβαλλοντικής καταστροφής στις όχθες της λίμνης Κορώνειας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η στάθμη του νερού της έχει κατέβει πλέον δραματικά, φτάνοντας στα 60 εκατοστά στα βαθειά, αποκαλύπτοντας χιλιάδες νεκρά ψάρια σε προχωρημένη σήψη.

Κατά τα έτη 2003-2004 η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ) επεξεργάστηκε, με ομάδα επιστημόνων, σχέδιο (Master Plan ΙΙ), που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση αριθ. Ε (2005) 5779/19.12.2005.

Οι στόχοι του Master Plan έχουν σήμερα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως δείχνουν τα δεδομένα και οι συνεχείς παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κορώνειας και του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης των Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της χώρας με σημαντική βελτίωση στην ποσότητα και ποιότητα του νερού, αλλά και στην οικολογική κατάσταση.

Επιπρόσθετα, η περιοχή της λίμνης προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες «Ramsar» και «Natura 2000».

Ερωτάται η Επιτροπή:

1️⃣ Πώς θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα στη βάση πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για τη λίμνη και επικαιροποιημένων μελετών για τις εργασίες εξυγίανσης του πυθμένα της λίμνης, ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λαγκαδά, συντήρηση των έργων εμπλουτισμού της λίμνης, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στη γειτονική λίμνη Βόλβη;

2️⃣ Πώς θα υλοποιηθούν βασικά εγγειοβελτιωτικά έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης;

H απάντηση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Στην απάντησή της η Κομισιόν  επισημαίνει ότι μετά την καταδίκη της Ελλάδας για το θέμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα διαβίβασε δέσμη μέτρων στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, κατά τα έτη 2016-2017 και λήφθηκαν διάφορα μέτρα για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος του υγροτόπου, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων της λίμνης το 2017. Επιπλέον, προσθέτει, η Επιτροπή παρακολουθεί επί του παρόντος την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους (π.χ. περιορισμός της άρδευσης, κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον Λαγκαδά, τα οποία θα είναι επίσης επωφελή βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα), προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Για την περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν , οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν στήριξη στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί ένα έργο για την αποκατάσταση της λίμνης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2007-2013», με δημόσιο επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 12,6 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλάμβανε κυρίως την αποκατάσταση και αναδημιουργία των υγροτόπων και των οικοτόπων, καθώς και τη βελτίωση των υδραυλικών χαρακτηριστικών της λίμνης. Επιπλέον, η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον Λαγκαδά αποτελεί έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2007-2013» με δημόσιο επιλέξιμο προϋπολογισμό ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2019.