Πανώλη των χοίρων στην Τουρκία

Συνεχώς αυξανόμενα είναι τα κρούσματα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Τουρκία, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες η αφρικανική πανώλη των χοίρων να περάσει και στην Ελλάδα, ειδικότερα στην περιοχή του Έβρου και της Μακεδονίας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τονίζουν ότι η γεωγραφική εξάπλωση του ιού της ΑΠΧ επιτάσσει την εντατικοποίηση της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα αυξημένης επαγρύπνησης των κτηνιατρικών αρχών και όλων των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και χοιροτρόφων στις Π.Ε. που γειτνιάζουν με την Τουρκία.

Έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2002/60/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας αριθ. 92/119/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε ύποπτο κρούσμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κοινοποιείται αμέσως στις εθνικές αρχές τους, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στις άλλες χώρες της ΕΕ. Είχαμε εφαρμογή της σε σχετικά κρούσματα που είχαν παρατηρηθεί στη Βουλγαρία και τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1️⃣ Είναι γνωστός ο αριθμός των κρουσμάτων στη γείτονα χώρα, και πού εντοπίζονται αυτά σε σχέση με το ελληνικό έδαφος;

2️⃣ Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την αντιμετώπιση της νόσου και τον περιορισμό της εξάπλωσής της σε ευρωπαϊκές χώρες;

3️⃣ Διασφαλίζεται, και αν ναι με ποιον τρόπο, η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της νόσου αυτής και στην Τουρκία, που δεν είναι κράτος μέλος;

 

H απάντηση της

Στέλλας Κυριακίδου,

Επιτρόπου Υγείας

 

Στην απάντησή της η Επίτροπος ανέφερε ότι η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση των ζώων στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ), μέσω του συστήματος κοινοποίησης ζωονόσων (ADNS) της ΕΕ. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν χάρτη και τον αριθμό των εστιών και των κρουσμάτων σε αγριόχοιρους που σχετίζονται με την ΑΠΧ.  Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες που συλλέγονται, επικυρώνονται και διανέμονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

Η κ. Κυριακίδη στην απάντησή της περιέγραψε τις κινήσεις της ΕΕ από τα πρώτα στάδια της νόσου. Όπως είπε:

1️⃣ Η Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών για την πρόληψη της εισόδου της νόσου στην ΕΕ και, σε μεταγενέστερο στάδιο, για τη συγκράτηση της νόσου σε περιορισμένες περιοχές της ΕΕ. Στην ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για τον έλεγχο της εν λόγω νόσου. Όλες οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την ΑΠΧ (συμπεριλαμβανομένων μιας συγκεκριμένης στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για την ΑΠΧ, της σχετικής νομοθεσίας και άλλων εγγράφων καθοδήγησης) αναπτύσσονται και επικαιροποιούνται συνεχώς σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με την υποστήριξή τους, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και την πείρα που αποκτήθηκε.

2️⃣ Η Επιτροπή είναι πολύ δραστήρια διεθνώς σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο για την προώθηση και τη στήριξη πρωτοβουλιών με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη της ΑΠΧ τόσο στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, όσο και στις διμερείς σχέσεις.