Η βαμβακοκαλλιέργεια στον νομό Έβρο

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σημειωθεί στην περιοχή του νομού Έβρου έξαρση του πράσινου σκουληκιού στις βαμβακοκαλλιέργειες, κάτι που έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι καταστροφές που σημειώνονται στα φυτά, κυρίως στην περιοχή του Βόρειου Έβρου, είναι ολοκληρωτικές και προκαλούν μαζική αντίδραση από τους παραγωγούς, καθώς βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν την ειδική ενίσχυση βάμβακος, εφόσον δεν συγκεντρώσουν την απαραίτητη ποσότητα για να καλύψουν το πλαφόν της παραγωγής.

Δεδομένου ότι η καταστροφή αυτή δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ερωτάται η Επιτροπή: 

1️⃣ Υπάρχει σχεδιασμός ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, αλλά και αναθεώρηση των ήδη εφαρμοσμένων ενισχύσεων σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας σύμφωνα με την παλαιά ΚΓΠ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης);

2️⃣ Υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση σε παρόμοιες περιπτώσεις στα σχέδια των κανονισμών για την μελλοντική ΚΓΠ 2021-2027, ώστε να βοηθηθούν οι αγρότες να διαχειρίζονται τους κίνδυνους αναφορικά με την παραγωγή τους;

H απάντηση του

Janusz Wojciechowski,

Επιτρόπου Γεωργίας

 

Στην απαντησή του ο Επίτροπος ανέφερε ότι μεταξύ των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προβλέπει στήριξη ύψους 40 εκατ. EUR για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού και για κατάλληλες προληπτικές δράσεις.

Επίσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση δαπανών πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Wojciechowski, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε ταμεία αλληλοβοήθειας και σε γεωργικές ασφαλίσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν εν μέρει σοβαρές οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι ελληνικές αρχές δεν επέλεξαν να συμπεριλάβουν τα μέτρα αυτά στο ΠΑΑ τους, αλλά μπορούν να τα ενεργοποιήσουν στο μέλλον, εφόσον το αποφασίσουν.

Μάλιστα κατέληξε ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ΚΓΠ μετά το 2020 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης την ευελιξία να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις τους και τους όρους παροχής στήριξης.

Επικουρικά, τα κράτη μέλη μπορούν πριν από την 1η Δεκεμβρίου να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και 75 % όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις όχι πριν από την 16η Οκτωβρίου του έτους υποβολής αιτήσεων. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Ελλάδα να αυξήσει τα ποσοστά αυτά σε 70 % και 85 % αντίστοιχα για το 2019, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί.