Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να προωθήσει για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων μεγάλα έργα υποδομών της περιοχής;