ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ:Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και οι λύσεις LNG  μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ:Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και οι λύσεις LNG μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ. Η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών γίνεται με αυτόνομους πετρελαϊκούς σταθμούς χαμηλής απόδοσης, οι οποίοι έχουν μέσο κόστος παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου του 2017, 336,96 ευρώ τη μεγαβατώρα, τιμή περίπου 7 φορές μεγαλύτερη από το αντίστοιχο κόστος παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα.

Πέραν της ενεργειακής διασύνδεσης νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προωθούνται και λύσεις για την αυτόνομη ηλεκτροδότηση των νησιών με τη χρήση υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμου.

Έχοντας υπόψη ότι:

  • έως το 2020, η ΔΕΗ θα πρέπει να αποσύρει τις πετρελαϊκές μονάδες χαμηλής απόδοσης,
  • η Ελλάδα έχει ως μνημονιακή υποχρέωση να προχωρήσει στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών, είτε μέσω ενεργειακών διασυνδέσεων, είτε με την υιοθέτηση αυτόνομων λύσεων με ΑΠΕ ή LNG,

ερωτάται η Επιτροπή:

–             Θα μπορούσαν τα έργα των ενεργειακών διασυνδέσεων να ενταχθούν προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility ή/και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

–             Θα  μπορούσε να συσταθεί επενδυτική πλατφόρμα ομοειδών έργων για τα έργα αυτόνομης ηλεκτροδότησης των νησιών, η οποία να χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ ΚΡΕΤΣΟΥ

Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για τέσσερα νησιά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορεί να συνεισφέρει σε ανάλογα έργα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και η μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα έργα ενεργειακών διασυνδέσεων και οι λύσεις LNG  μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)  υπό τον όρο ότι επιλέγονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 347/2013  και, κατ’ επέκταση, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» επικεντρώνεται στη στήριξη και τη διευκόλυνση έργων ύψιστης σπουδαιότητας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μέσω της χορήγησης επιχορηγήσεων για μελέτες και/ή έργα.

 

2. O συνδυασμός του ΕΤΣΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι δυνατός, σε επίπεδο έργου και χρηματοδοτικών μέσων, και μέσω επενδυτικών πλατφορμών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας της «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ», δρομολόγησε έναν στοχοθετημένο προβληματισμό με θέμα τα ανεξάρτητα συστήματα στα νησιά για την παροχή έξυπνης ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ:”1,5 ΔΙΣ. ΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ”

ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ:”1,5 ΔΙΣ. ΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ”

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Στην Ελλάδα, το 28,6% της ακτογραμμής βρίσκεται υπό συνθήκες διάβρωσης. Μάλιστα, για την έκδοση άδειας, συνήθως δήμου, για έργα προστασίας της ακτής από το φαινόμενο της διάβρωσης απαιτούνται δαιδαλώδεις και πολύπλοκες διαδικασίες, μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων, φορέων και εμπλεκόμενων οργανισμών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 του νόμου 2971/2001, άδεια που, σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες, απαιτεί 18 έως 20 μήνες για να εκδοθεί.

Δεδομένου ότι για έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014- 2020, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιο είναι το ύψος των διαθέσιμων πόρων που διατίθενται από την ΕΕ για τα έργα ανάπλασης των ακτών της Ελλάδας, που είναι και τα όρια της ΕΕ;
  2. Τι προβλέπεται για τη χρηματοδότηση φυσικών διεργασιών, άστοχων παράκτιων έργων, κατασκευής φραγμάτων- οικιστικής δόμησης, ποτάμιες-παραλιακές αμμοληψίες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ ΚΡΕΤΣΟΥ

Κατά την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει περίπου 1,5 δισ. EUR από κονδύλια της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείο Συνοχής) για μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των έργων ανάπλασης των ακτών.

Η συνδρομή παρέχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία για τη συνοχή σύμφωνα με μια προσέγγιση συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η επιλογή και η εφαρμογή των έργων εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των εθνικών και περιφερειακών αρχών . Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι επιλογές τους συμπλέουν με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και ότι συνάδουν με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές, όπως είναι η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή , η οποία κατά κύριο λόγο αναγνωρίζει τα θέματα των παράκτιων περιοχών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα.

Τα έργα, είτε συγχρηματοδοτούνται είτε όχι, πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν απαιτείται βάσει της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, η οποία, στο παράρτημά της ΙΙΙ, αναφέρεται συγκεκριμένα στις επιπτώσεις στις παράκτιες ζώνες.

“ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ”

“ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ”

Από τη Δυτική Αττική στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου για τις καταστροφικές πλημμύρες. Είπα τα παρακάτω:

Κυρία Επίτροπε έρχομαι από τη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο προσγειώθηκα στις Βρυξέλλες.

Πήγε εκεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά.

Αυτά που είδαμε δεν μπορούν να περιγραφούν.

ΜΑΝΤΡΑ2

Σπίτια βυθισμένα στη λάσπη, άνθρωποι που έχασαν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, υποδομές κατεστραμμένες, δρόμοι απροσπέλαστοι, ούτε καν καθαρό νερό δεν υπάρχει.

Δεν είναι η ώρα να επικεντρώσουμε στις ευθύνες.

Είναι κυρίως η ώρα να αποφασίσουμε τι να κάνουμε και σε αυτό το ερώτημα φαίνεται πως εδώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις συναινούμε ξεκινώντας από την ανάγκη να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε αυτό να μεταφραστεί σε επιπλέον πόρους και ενίσχυση της Ελλάδος μπροστά σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση.

Εξηγώ.

ΜΑΝΤΡΑ3

Προτείνω, όπως άνοιξε τη συζήτηση ο κύριος Βαν Νίστελροι και τη συνέχισε ο κύριος Κύρκος, την αναθεώρηση του Κανονισμού που αφορά στο ταμείο αλληλεγγύης.

Ζητάμε από την Κομισιόν περισσότερη ευελιξία, ανάλογα με τις περιστάσεις και να μην εμμείνει στον κανονισμό του 1.5% του ΑΕΠ ανά περιφέρεια.

Προτείνω να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για επιπλέον χρηματοδότηση της Ελλάδος πέρα από ταμείο αλληλεγγύης, όπως έγινε στην Ιταλία.

Και τέλος προτείνω να έχουμε ανεξάρτητες διαδικασίες από την ενεργοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης για να μην υπάρχει εθνική συμμετοχή σε έργα αντιπλημμυρικά, σε έργα πρόληψης αλλά και σε έργα αποκατάστασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η Ελλάδα χρειάζεται απτή απόδειξη της αλληλεγγύης μας και είναι απαραίτητο να τη δείξουμε σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας επίσκεψής στη Μάνδρα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί και να συνομιλήσουμε με κατοίκους της πόλης.

14 μέρες μετά και ενώ θρηνήσαμε τον άδικο χαμό 23 συμπολιτών μας, ο Δήμος Μάνδρας και οι εθελοντές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επουλώσουν τις βαθιές πληγές που άφησε πίσω της η θεομηνία.

Η Μάνδρα χρειάζεται επειγόντως τα αντιπλημμυρικά έργα που ενώ έχουν ώριμες μελέτες, έμειναν στο συρτάρι της περιφέρειας καθώς και υδραυλικά έργα στην Παλιά Εθνική Οδό.

ΜΑΝΤΡΑ4

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιηθήκαμε ώστε να συγκεντρωθούν βασικά αγαθά και τρόφιμα και να διανεμηθούν σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Συστήσαμε ειδική επιστημονική επιτροπή που διερεύνησε τα αιτία της καταστροφής και σήμερα παραδώσαμε το πόρισμα.

Αναλάβαμε πρωτοβουλία ώστε να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης από επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους.

Δυστυχώς, τις δύο αυτές εβδομάδες που η Μάνδρα υποφέρει, η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι ανίκανες να συντονίσουν δράσεις και να οργανώσουν συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης των υποδομών ώστε να επανέλθει η Μάνδρα στην κανονικότητα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:”Να είμαστε υγιείς, να περπατάμε. Να περπατάτε για να παραμένετε υγιείς”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:”Να είμαστε υγιείς, να περπατάμε. Να περπατάτε για να παραμένετε υγιείς”

Το Σάββατο  14 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, περπάτησα 5.000 μέτρα μαζί με χιλιάδες συμπολίτες μου.

Όλοι πήραμε μέρος στον 6ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκηςστο ομορφότερο νυχτερινό πάρτυ δρόμου όλων των εποχών. Περισσότεροι  από 25.000 δρομείς και θεατές,ζήσαμε  τον  6ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης και βίωσαμε μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Σύνθημά μας: “Να είμαστε υγιείς, να περπατάμε. Να περπατάτε για να παραμένετε υγιείς”

OMΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OMΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να με προσκαλέσετε σήμερα εδώ στην εκδήλωση στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Παγκόσμιου οργανισμού επιχειρηματιών- επαγγελματιών Γυναικών Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα να βρίσκομαι μαζί σας και να σας μιλήσω σήμερα για το ρόλο της δια βίου εκπαίδευσης για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία της επιχειρηματικότητας, και όχι μόνο.

ΓΘ2

Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να συστηθώ πρώτα. Ονομάζομαι Μαρία Σπυράκη, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014, εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία και βγήκα πρώτη σε σταυρούς στο κόμμα μου. Πριν ξεκινήσω την πολιτική μου σταδιοδρομία, εργαζόμουν 22 συνεχή χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως δημοσιογράφος τόσο στην τηλεόραση όσο και στον Τύπο. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Θεωρώ πως ό,τι έχω καταφέρει το έχω πετύχει μέσα από σκληρή δουλειά αλλά κυρίως γιατί είχα πάντα την επιθυμία να εξελίσσομαι και να γίνομαι καλύτερη παρά τις όποιες αντιξοότητες.

Μετά λοιπόν από τις συστάσεις, θα έρθω στην ουσία της σημερινής μου παρέμβασης η οποία εμπεριέχεται στην τελευταία μου πρόταση. Πως δηλαδή εμείς οι γυναίκες θα μπορούμε να εξελισσόμαστε απρόσκοπτα και να γινόμαστε καλύτερες, πρώτα από όλα για τους ίδιους μας τους εαυτούς, και μετά για την υπόλοιπη κοινωνία.

ΓΘ3

Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα δυσάρεστα. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία συζητείται τώρα,  σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα, οι γυναίκες υποαπασχολούμαστε σε σχέση με τους άνδρες στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η γυναικεία απασχόληση υπολείπεται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της ανδρικής ενώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουλίου του 2017, η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε σε 25,3% έναντι σε 17,5% ενώ σε ό,τι αφορά τη νεανική ανεργία το συνολικό ποσοστό του 43,30% που μαστίζει τη χώρα μας πλήττει κυρίως νέες γυναίκες. Και τα δυσάρεστα δεν σταματούν εδώ, στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι στην ΕΕ το 31.5% των εργαζομένων γυναικών είναι μερικώς απασχολούμενες σε αντίθεση με το μόλις 8.2% των ανδρών, ενώ σε ό,τι αφορά την πλήρη απασχόληση, οι διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι της τάξης του 25,5% με την πλήρη απασχόληση των ανδρών να φτάνει το 71.2% ενώ σε ό,τι αφορά τις γυναίκες το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο του 50%. Ένα ακόμα στατιστικό που θέλω να θέσω υπόψη σας σχετικά με την απασχόληση και το οποίο προκύπτει από την εν λόγω έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το εξής: Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, το μέσο ποσοστό απασχόλησης για γυναίκες-μητέρες με ένα παιδί κάτω από την ηλικία των έξι ετών, ήταν σχεδόν 9% χαμηλότερο από αυτό που αφορά γυναίκες χωρίς μικρά παιδιά, μάλιστα, σε κάποια κράτη μέλη η παραπάνω απόκλιση φτάνει έως και το 30%.

Συμπέρασμα; Υπάρχει ξεκάθαρη υστέρηση των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες και μάλιστα η ανισότητα αυτή επιβαρύνεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες εκτός του ότι είμαστε από τη φύση επιφορτισμένες με την γέννηση ενός παιδιού, επιβαρυνόμαστε τις περισσότερες, αν όχι όλες, φορές δυσανάλογα σε σχέση με τους άνδρες σχετικά με τη φροντίδα τους. Και μάλιστα για να είμαι και ορθολογική μερικές φορές αυτό έχει βάση στο γεγονός ότι δυστυχώς οι γυναίκες πληρωνόμαστε λιγότερο από ότι οι άντρες για την ίδια ακριβώς δουλειά. Άρα δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να είμαστε ορθολογικοί βασιζόμενοι σε μία κατάφορη αδικία, σωστά;

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, και ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος.Πως μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση;

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες υπάρχουν.

ΓΘ4

Όπως σας είπα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί έκθεση για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, η Κομισιόν έχει εκδώσει τόσο το Gender Action Plan 2016-2020 όσο και άλλες πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων, ο ΟΗΕ έχει ορίσει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών ως έναν από τους 17 στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους του.

Δεδομένων των αντιξοοτήτων αλλά και του πολιτικού πλαισίου θέλω να σας πω πως εγώ τα έχω καταφέρει μέχρι στιγμής.

Όχι για να περιαυτολογήσω, αλλά για να μοιραστώ μαζί σας τον τρόπο που εγώ ξέρω ότι σίγουρα δουλεύει. Ο τρόπος αυτός είναι απλά η ατομική θέληση και η επιμονή για να γίνομαι εγώ καλύτερη με κάθε ευκαιρία που μπορώ να διεκδικήσω.

Τι σημαίνει αυτό; Σπούδασα Χημικός, ωστόσο στην πορεία επέλεξα να αλλάξω πορεία, δεν με όρισε το πτυχίο που είχα πάρει.

Διάλεξα έναν άλλο δρόμο.Στην πορεία πήρα όσες ευκαιρίες μπορούσα για να εξελιχθώ. Έκανα σεμινάρια δημοσιογραφίας και διαχείρισης κρίσεων, πήγα σε πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό και δούλεψα ατελείωτες ώρες .

Όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την πολιτική ο κύριος λόγος για τον οποίο το έκανα ήταν γιατί μέσα από αυτό τον ρόλο είδα άλλη μία ευκαιρία να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερη.

Και θα σας πω και κάτι και σας παρακαλώ μην το παρεξηγήσετε. Όταν ξεκίνησα την προεκλογική μου εκστρατεία κανείς δεν πίστευε ότι θα ερχόμουν πρώτη στο κόμμα μου σε σταυρούς πανελλαδικά. Κι όμως το κατάφερα. Τρία χρόνια μετά θεωρώ ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και έχω εξελιχθεί.

Συγκυριακά, σήμερα είναι η ημέρα που αναλαμβάνω επίσημα το ρόλο του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας διατηρώντας παράλληλα τη δραστηριότητά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόκληση του να ανταποκριθώ στο ρόλο με τον οποίο με τίμησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τεράστια αλλά και η πίστη στις δυνατότητες μου με έκαναν να αποδεχθώ και να προχωρήσω μπροστά.

Σαν συμπέρασμα λοιπόν μπορώ να σας πω ότι εμείς οι γυναίκες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την φυσική ανθεκτικότητά μας, εν συγκρίσει με τους άντρες, προκειμένου να τολμήσουμε περισσότερο και να αντιπαρέλθουμε τις αντιξοότητες.

Οι κίνδυνοι και οι απειλές είναι ορατές και ξεκινούν από την ανισότητα και την αδικία σε ό,τι αφορά την απασχόληση, μέχρι και την κατάχρηση και την παρενόχληση στον επαγγελματικό χώρο, η οποία όπως φαίνεται από τις τελευταίες ειδήσεις μπορεί να υπάρχει για χρόνια και να αφήνει κακούς ανθρώπους να δρουν ανενόχλητοι οι οποίοι απαξιώνουν και εκμεταλλεύονται τις γυναίκες.

Σε ποια πεδία θα μπορούσαμε όμως να εστιάσουμε; Θεωρώ ότι πρέπει να αποτινάξουμε τελείως τα στερεότυπα των γυναικείων επαγγελμάτων, τα οποία έχουν de facto χαμηλές πιθανότητες εξέλιξης αλλά και χαμηλές απολαβές.

Να δώσουμε έμφαση σε σπουδές στις θετικές επιστήμες και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις οποίες οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την πληροφορική, είναι θεωρώ μία κατεύθυνση η οποία μπορεί να ενδυναμώσει όχι μόνο τις νέες γυναίκες οι οποίες επιλέγουν να τη σπουδάσουν σε νεαρή ηλικία, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης για την εξέλιξη των γυναικών τόσο σε νέες καριέρες, όσο και στην προοπτική να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι αριθμοί λένε, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων, ότι η βελτίωση των παραπάνω θα επιφέρει έως και 10.5 εκ. δουλειές, όσος δηλαδή περίπου ο πληθυσμός της Ελλάδος, έως το 2050. Επιπλέον, η απασχόληση στην ΕΕ θα φτάσει σχεδόν το 80% ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα αυξηθεί από 6.1% έως και 9.6% στα Κράτη Μέλη έως το 2050.

Εγώ σήμερα σας λέω, τολμήστε το, αξίζει.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΕΒΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΕΒΕ

Η τοποθέτηση  μου σήμερα στηρίζεται στους εξής πυλώνες: Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενέργεια που  επηρεάζουν  το ενεργειακό σκηνικό στην περιοχή, οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ή σε κάποιες περιπτώσεις η έλλειψη αυτών στον τομέα της ενέργειας, και οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη μελλοντική ενεργειακή στρατηγική της χώρας.  Κατ’ αρχήν οποιαδήποτε  συζήτηση γίνεται για την ενέργεια στην Ελλάδα αναπόφευκτα έχει ως αντικείμενο συζήτησης και τη ΔΕΗ, η οποία από το να είναι απλά ο ελέφαντας στο δωμάτιο, κινδυνεύει με ευθύνη της κυβέρνησης δυστυχώς να γίνει ο μεγάλος ασθενής ελέφαντας στο δωμάτιο.

ΘΣ2

Ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την Ενέργεια, δεσπόζουσα θέση στην ατζέντα έχει το λεγόμενο WinterEnergyPackage το οποίο η Κομισιόν θέτει σημαντική προτεραιότητα τόσο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όσο και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εκτίμηση είναι  ότι το συνολικό πακέτο των πολιτικών που προτείνει η Κομισιόν , μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1% έως το 2030, προσθέτοντας 190 δις στην οικονομία και δημιουργώντας έως και 900.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση  μόνο ο στόχος για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά  30% των υπαρχόντων κτιρίων, μπορεί να δημιουργήσει 400.000 θέσεις εργασίας και να παράγει οφέλη για την οικονομία ύψους 70δις ευρώ. Τα οφέλη αυτά συνδυάζονται και με την άμεση εξοικονόμηση πόρων για εισαγόμενα καύσιμα συμβάλλοντας έτσι και στη επίτευξη του στόχου της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

ΘΣ3

Σε ό,τι αφορά τώρα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το WinterEnergyPackage αναγνωρίζει και επενδύει στην ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα τον ΑΠΕ, τόσο σε επίπεδο παραγωγής καινοτομίας και τεχνολογιών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, όσο και ως προς το δυνητικό της ενεργειακό δυναμικό σε ΑΠΕ. Ο κλάδος εκτιμάται ότι απασχολεί περισσότερους από 1 εκ. εργαζόμενους και προσθέτει στην Ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 144 δις  ετησίως.

Εδώ βέβαια θα ήθελα  να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να τις υιοθετήσουν. Όπως θα γνωρίζετε, βάσει της Συνθήκης, το μείγμα της ενεργειακής  πολιτικής  παραμένει εθνική αρμοδιότητα, και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Κοινότητας, όσο φιλόδοξη και να είναι συχνά προσκρούει στη διάθεση  αλλά και στις δυνατότητες της εκάστοτε κυβέρνησης να την υλοποιήσει.

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα από την Πολωνία, η οποία επί πολλά χρόνια είναι το κακό παιδί της ΕΕ σχετικά με την εμμονή της στη χρήση εγχώριου άνθρακα για την εξασφάλιση των ενεργειακών της αναγκών. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα, η Πολωνία, προκειμένου να αποφύγει την μετάβαση στην μετά άνθρακα εποχή, ανέπτυξε μία λιγότερο ρυπογόνο μορφή άνθρακα, τον λεγόμενο μπλε άνθρακα, ούτος ώστε να παρατείνει τη λειτουργεία των μονάδων της. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, η Πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε την επιθυμία να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Κομισιόν για καθαρότερη ενέργεια.

ΘΣ4

Στον αντίποδα του παραδείγματος της Πολωνίας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία έχει καταφέρει μέσα σε μία δεκαετία, από το 2005 έως το 2015, να μειώσει την τελική της ενεργειακή κατανάλωση κατά 10% ενώ ταυτόχρονα αύξησε το ΑΕΠ της κατά 8,9%.Μειωσε την ενεργειακή κατανάλωση και χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική ως μοχλό ανάπτυξης. Άρα υπάρχουν τρόποι να προχωρήσεις και θεωρώ ότι το «Plan Climat» του Προέδρου Μακρόν για το περιβάλλον δείχνει ότι μπορούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την ενέργεια.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα σε κάθε κράτος -μέλος προσαρμόζεται αντίστοιχα .Ενδεικτικό είναι το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας της EuropeanBankforReconstructionandDevelopment, σχετικά με το ρόλο της Κίνας στην αγορά ενέργειας της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν της απόκτησης μεριδίου 24% του ΑΔΜΗΕ από κινεζικά συμφέροντα αλλά και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΕΗ και την China Machinery Corporation για τη χρηματοδότηση υποδομών εξόρυξης λιγνίτη, η Τράπεζα επισημαίνει την ενίσχυση του ρόλου που μπορεί να παίξει η Κίνα στην ενέργεια τόσο της Ελλάδος βραχυπρόθεσμα αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε βάθος χρόνου. Η πραγματικότητα δηλαδή ο επενδυτής κάνουν μια επιλογή που δεν συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές επιταγές.

Έρχομαι τώρα στον ελέφαντα στο δωμάτιο, που δεν είναι άλλος από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2017, η επιχείρηση είναι ζημιογόνα στις 3 από τις 4 δραστηριότητές της, ενώ αναποτελεσματικά κρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ αλλά και τον μηδενισμό των ελλειμμάτων του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δύο τελευταία μέτρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης κο Παναγιωτάκη, φέρονται να επιβάρυναν τα οικονομικά της αποτελέσματα κατά 274,6 εκ. ευρώ. Αν στην εικόνα προστεθούν και οι ανεξόφλητες οφειλές προς την επιχείρηση οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 2.5 δις, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα γιατί ο ελέφαντας του δωματίου ξεμένει από ανάσες.  Η ΔΕΗ είναι αυτή την ώρα το μείζον ζήτημα  στον ενεργειακό χάρτη  της Ελλάδος .

Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στη βάση του προγράμματος προβλέπουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κυρίως μεγάλες απώλειες μεριδίου αγοράς χωρίς αντίτιμο.

Παραδοτέα Τρίτου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική κατάσταση της ΔΕΗ: Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΡΑΕ, το επίπεδο ΥΔΥ θα αναπροσαρμοσθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έτσι ώστε το συσσωρευμένο έλλειμμα της ΔΕΗ να εξαλειφθεί σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα κατάλληλο τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τους καταναλωτές και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το Δεκέμβριο του 2022

ADMIE: Έως τον Ιούνιο του 2017, (ii) η ΔΕΗ θα συνεισφέρει 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ADMIE στην HoldCo, (iii) η HoldCo θα προβεί στην επίσημη κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (iv) η πράξη θα κοινοποιηθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανονιστική ρύθμιση και εκκαθάριση των συγκεντρώσεων

Μηχανισμός δυναμικότητας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να κοινοποιήσει η κυβέρνηση εκ των προτέρων ένα νέο μηχανισμό χωρητικότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή και περιβαλλοντική βοήθεια

 

Ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα να επαναφέρω κάποιες από τις προτάσεις μας που μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην βελτίωση του ενεργειακού προφίλ της χώρας μας.

Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις και αξιόπιστες υποδομές. Για τον ΑΔΜΗΕ η άποψή μας ήταν μια απλή και ξεκάθαρη λύση και αφορούσε στην ιδιωτικοποίηση του 66%. Το νέο περίπλοκο σχήμα που έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση ελπίζουμε να εξασφαλίσει στην πράξη τις αναγκαίες υποδομές αλλά και τις απαραίτητες διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί άλλου είδους εξαρτήσεις.

Έργα ενεργειακής διασύνδεσης, όχι μόνο της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και των Δωδεκανήσων με την Κρήτη, της Ικαρίας και της Σάμου με τις Κυκλάδες, του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, μπορούν να υλοποιηθούν και με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να γίνει με σεβασμό στις ευαισθησίες των κατοίκων, μια και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να πάμε παραπέρα από τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα. Στόχος μας, εφικτός κατά τη γνώμη μου, είναι στην Ελλάδα να έχουμε για παράδειγμα ενεργειακά αυτόνομα νησιά. Πρόσφατο άρθρο στο Bloomberg αναφέρει ότι στη Μεγάλη Βρετανία το κόστος παραγωγής ενέργειας από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες έπεσε χαμηλότερα από τα κόστη της πυρηνικής ενέργειας.

Η αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων αποτελεί βασικό σκέλος της πολιτικής μας πρότασης και για το λόγο αυτό στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνουμε την παροχή κινήτρου συντελεστή δόμησης για όσες τουριστικές επιχειρήσεις προχωρούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των μονάδων τους.

Επίσης για την αναβάθμιση των κατοικιών προτείνουμε έκπτωση φόρου ίση με 40% της δαπάνης που με όλα τα νόμιμα παραστατικά κατέβαλε ο ιδιοκτήτης για λειτουργική, αισθητική και κυρίως ενεργειακή αναβάθμιση.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να χρησιμοποιηθούν επενδυτικές πλατφόρμες, που μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους από το ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου:

– Πρώτον, να συγκεντρωθούν ομοειδείς επενδύσεις για ΑΠΕ σε νησιά όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας σε Μήλο, Νίσυρο και Λέσβο

– Δεύτερον, να ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε νέες τουριστικές μονάδες ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων τουριστικών υποδομών με στόχο την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα

Θέλω να συνεχίσω με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου, θέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  1. Την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ με αξιόπιστο επενδυτή που θα δεσμευθεί για την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος του ΕΣΦΑ και που θα πετύχει χαμηλό κόστος χρήσης του φυσικού αερίου.
  2. Την αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ, προκειμένου να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της στην προμήθεια φυσικού ορίου, με όρους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς προς όφελος των καταναλωτών.
  3. Επίσης, προωθούμε την ολοκλήρωση όλων των διεθνών projects για υποδομές φυσικού αερίου (IGB, νέο σχέδιο SouthStream, East Med, LNGΑλεξανδρούπολης κλπ.) και τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά (με την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων συστημάτων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας).

Σε ό,τι αφορά τον TAP τα νέα φαίνεται να είναι θετικά με δεδομένο ότι η υλοποίηση του έχει ξεπεράσει το 50%, μόλις 16 μήνες ύστερα από την έναρξη των εργασιών, όπως ανακοίνωσε η εργολήπτρια Κοινοπραξία. Και αυτό γιατί είναι συμβατό με τις επιταγές της Κομισιόν για έργα κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή σημαντικά οφέλη για περισσότερα από δύο κράτη μέλη, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης της προσφοράς. Ωστόσο είναι απαραίτητο να πληροφορηθούμε υπεύθυνα πως σχεδιάζει η κοινοπραξία να υπερβεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην Ιταλία λόγω της …ασύμμετρης αντίδρασης τοπικών φορέων.  επίσης είναι ενδιαφέρον  να προχωρά η δανειοδοτική διαδικασία  για τον αγωγό IGB ο οποίος θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή αλλά και θα προσδώσει επιπλέον προστιθέμενη αξία στον TAP. Ο TAP και IGBεμφανώς συμβάλλουν περισσότερο στην προώθηση της ενεργειακή ασφάλειας αλλά και την μείωση των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών πιέσεων μέσω της ενέργειας.

Θέλω, τέλος να αναφερθώ και στο φιλόδοξο έργο του αγωγού EastMed. Ένα έργο με εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης τα 6.2 δις ευρώ και την προοπτική να μεταφέρει 10 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ωστόσο ακούγονται κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο το έργο αυτό θα μπορέσει να έχει τις εξαγωγικές δυνατότητες που θα το κάνουν σκόπιμο χρηματοοικονομικά, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την  ζήτηση σε φυσικό αέριο στις χώρες της  ευρύτερης περιοχής. Αξίζει όμως να δούμε πως με αφορμή τον EastMed, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ρεαλιστική παραγωγική συζήτηση για την ενεργειακή επάρκεια ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και ποια μπορεί να είναι η σχέση με την Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, το στοίχημα για όλους μας στην Ευρώπη είναι να παραμείνουμε πρωτοπόροι στην εκπλήρωση των στόχων του Παρισιού. Η καθαρή ενέργεια είναι ένας πυλώνας αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας. Άλλωστε, όπως πολύ εύστοχα διακήρυξε ο Πρόεδρος Μακρόν, «Sur le clima, il n’y a pasde plan B, car il n’y a pas de planet B»